21-01-2018

Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)   /   Προέλεγχος Επωνυμιών & Διακριτικών Τίτλων


Προέλεγχος Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων

Το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ είναι αρμόδιο (σύμφωνα με την παράγρ. 1 άρθρ. 7 Ν.2081/92) για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, για τις επιχειρήσεις- μέλη του.

Σημειώνεται ότι προς αποφυγή προβλημάτων κατά την καταχώρηση των υποκαταστημάτων ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων στο μητρώο του ΕΒΕΑ καλό θα ήταν να έχει προηγηθεί προέλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και χορήγηση βεβαίωσης πληροφόρησης - προκατοχύρωσης.

 

Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε.


Για τις Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε., θεωρεί εις διπλούν τα καταστατικά ή τα τροποποιητικά ή τα διαλυτικά των, για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, προκειμένου αυτά να υποβληθούν για καταχώριση στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου, με ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου, με την οποία δηλώνεται η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η έδρα και το αντικείμενο δραστηριότητας.

 

Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Για τις Α.Ε. θεωρεί εις διπλούν τα καταστατικά ή τα τροποποιητικά των, για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, προκειμένου αυτά να υποβληθούν στις Νομαρχίες για καταχώρηση, με ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου, με την οποία δηλώνεται η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η έδρα και το αντικείμενο δραστηριότητας.

10/03/2011 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ