22-01-2018

Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)   /   Θεώρηση Υπογραφών


Θεώρηση Υπογραφών

Το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ βεβαιώνει-θεωρεί (σύμφωνα με το εδάφ. β της παρ. 2 του άρθρ. 2 Ν.2081/92) το όμοιο ή το ιδιόχειρο της υπογραφής (των εκπροσώπων) των επιχειρήσεων-μελών του.

 
Για τη θεώρηση κάθε υπογραφής θα πρέπει:

  • Nα είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα για την εγγραφή ή τη μεταβολή των επιχειρήσεων – μελών.

  • Να έχουν ήδη κατατεθεί ή να κατατεθούν Υποδείγματα Υπογραφών του ή των φορέων - εκπροσώπων της επιχείρησης (που δεσμεύουν την επιχείρηση με την υπογραφή τους) η γνησιότητα των οποίων, θα πρέπει, να έχει βεβαιωθεί, είτε από την Υπηρεσία του ΕΒΕΑ (Τμήμα Μητρώου), είτε από Τράπεζα, είτε από Αστυνομία, είτε από Συμβολαιογράφο.  Σε περίπτωση δε, που την επιχείρηση, δεσμεύει και τρίτος, με πληρεξουσιότητα, θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο του πληρεξουσίου συμβολαίου και υπόδειγμα υπογραφής του πληρεξουσίου βεβαιωμένο κατά τα ανωτέρω.

  • Να έχουν εκπληρωθεί οι, προς το ΕΒΕΑ, οικονομικές υποχρεώσεις από συνδρομές της κάθε επιχείρησης.

 

Να υποβληθούν:

  • ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ.

  • TA προς θεώρηση υπογραφής ΔIKAIOΛOΓHTIKA εις διπλούν.

  • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ.

26/10/2009 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ